Điều khoản dịch vụ

dgc.edu.vn (sau đây gọi là "trang web này") được điều hành bởi Công ty TNHH Tập đoàn Giáo dục DGC. (sau đây gọi là "công ty của chúng tôi"). Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây (sau đây gọi là "thỏa thuận này") trước khi sử dụng trang web này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web. Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng trang web này, bạn sẽ được coi là đã đồng ý với tất cả các điều khoản này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp dựa trên "Chính sách bảo mật" được đăng riêng. "Chính sách bảo mật" cấu thành một phần của thỏa thuận này, vì vậy cần xác nhận nội dung và đồng ý với nội dung trước khi sử dụng trang web này.

Điều 1 Sử dụng trang web này

Mặc dù chúng tôi hết sức thận trọng khi đăng thông tin trên trang web này, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, tính hữu ích, v.v. của nội dung. Ngay cả khi thiệt hại, mất mát, chi phí, v.v. (sau đây gọi là "thiệt hại, v.v.") xảy ra do việc sử dụng trang web này, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm. Vui lòng sử dụng nó làm tài liệu tham khảo dựa trên phán đoán của bạn.

Điều 2 Sử dụng thông tin của trường

Tất cả thông tin về trường được đăng trên trang web này là thông tin tại thời điểm phỏng vấn và có thể đã thay đổi kể từ đó. Để biết thông tin quan trọng (các buổi họp ngắn, thông tin về kỳ thi tuyển sinh, v.v.), vui lòng đảm bảo kiểm tra thông tin mới nhất trên hướng dẫn đăng ký của mỗi trường và trang web của trường.

Điều 3 Quyền sở hữu trí tuệ

Bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền thiết kế, quyền sáng chế, quyền mẫu tiện ích, bí quyết và các quyền khác đối với nội dung thông tin (tài liệu, ảnh, bản vẽ, âm thanh, tác phẩm đã chỉnh sửa, cơ sở dữ liệu, bố cục, thiết kế, v.v.) được đăng trên trang web này (sau đây gọi là "quyền sở hữu trí tuệ, v.v.") thuộc về Công ty hoặc bên thứ ba đã tạo ra nội dung. Người dùng không được sử dụng thông tin được đăng trên trang web này dưới bất kỳ hình thức nào (sao chép, in lại, sửa đổi, dịch thuật, điều chỉnh, phân phối, truyền tải công khai, truyền tải, cho mượn, chuyển nhượng, cấp phép, v.v.) mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu quyền của từng nội dung. , hiển thị, bán, xuất bản, v.v.).

Điều 4 Về liên kết

Các liên kết đến trang web này có thể được sử dụng tự do theo trách nhiệm và phán quyết của người dùng chỉ khi mục đích trích dẫn nằm trong phạm vi hợp pháp. Khi trích dẫn, hãy phân biệt rõ ràng giữa tác phẩm của người dùng và phần được trích dẫn từ thông tin trên trang web này, đồng thời ghi rõ nguồn trích dẫn. Nếu các điều kiện trên không được đáp ứng, nó sẽ không được công nhận là trích dẫn và có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền. Ngoài ra, nếu tên nguồn hoặc tiêu đề đã bị thay đổi, nó có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền nhân thân của tác giả.

Điều 5 Các vấn đề bị cấm

Khi sử dụng trang web này, người dùng không được làm những điều sau đây.

 1. Các hành vi trái với luật pháp hoặc trật tự và đạo đức, hoặc các hành vi có khả năng giống nhau
 2. Các hành vi vi phạm quyền sở hữu, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, danh tiếng, uy tín xã hội, quyền riêng tư, quyền chân dung, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào khác của Công ty hoặc bên thứ ba hoặc bất kỳ hành động Tiềm năng nào trong số này
 3. Các hành vi sử dụng trang web này khác với cách sử dụng thông thường
 4. Một hành động cản trở hoạt động hoặc kinh doanh của Công ty hoặc trang này hoặc bất kỳ hành động nào khác có thể cản trở hoạt động của trang này
 5. Hành vi sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội dung, dữ liệu, thông tin, hệ thống, chức năng, chương trình, v.v. của trang này ra bên ngoài trang này
 6. Các hành vi ảnh hưởng xấu đến tính bảo mật của trang web này, các chức năng của thiết bị và đường truyền máy tính, phần mềm, v.v., chẳng hạn như gửi vi-rút máy tính và các hành vi ảnh hưởng xấu đến máy chủ và mạng liên quan đến trang web này
 7. Truy cập bất hợp pháp vào bất kỳ hệ thống nào liên quan đến việc Công ty cung cấp trang web này
 8. Hành vi truy cập trang web này bằng phương thức khác với giao diện do Công ty cung cấp
 9. Hành vi lách các giới hạn kỹ thuật của phần mềm và ứng dụng được cung cấp trên trang web này
 10. Hành vi sử dụng lỗ hổng bảo mật, lỗi hoặc lỗi trong hệ thống hoặc phần mềm liên quan đến trang web này
 11. Hành động giải mã các hệ thống, phần mềm, giao thức, v.v. liên quan đến trang web này bằng các phương pháp như kỹ thuật đảo ngược hoặc tháo rời
 12. Hành vi giả mạo, sửa đổi, sao chép hoặc sử dụng thứ cấp các hệ thống, phần mềm, giao thức, v.v. liên quan đến trang web này
 13. Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp

Điều 6 Đình chỉ hoặc bãi bỏ trang web này

Công ty có thể tạm thời đình chỉ Trang web hoặc hủy bỏ Trang web bất cứ lúc nào để kiểm tra hoặc bảo trì hệ thống, v.v., hoặc do sự cố hoặc trục trặc của máy tính hoặc đường truyền thông, v.v., bất kể lý do gì. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng do hậu quả của việc này.

Điều 7 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 1. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc khiếm khuyết nào liên quan đến Trang web, chẳng hạn như Trang web đáp ứng mục đích cụ thể của người dùng, rằng Trang web có các chức năng, giá trị, độ chính xác và hữu ích như mong đợi và Trang web không có lỗi hoặc sai sót .Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi hoặc liên quan đến trang web này. Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, v.v. mà người dùng hoặc bên thứ ba phải chịu do hoặc liên quan đến việc không thể sử dụng Trang web do lỗi, khiếm khuyết hoặc lỗi xảy ra trên Trang web.
 2. Công ty không đảm bảo rằng Trang web không có lỗi, lỗi, vi-rút máy tính hoặc các mục có hại khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với người dùng hoặc bên thứ ba về những thiệt hại gây ra bởi hoặc liên quan đến việc đưa các tài liệu có hại vào trang web này.
 3. Để sử dụng trang web này, cần phải sử dụng các sản phẩm của bên thứ ba như thiết bị đầu cuối và các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp như dịch vụ kết nối Internet. Công ty không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào và không chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu suất, thông số kỹ thuật, điều khoản sử dụng, v.v. của các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba này.

Điều 8 Thay đổi Điều khoản

 1. Công ty có thể thay đổi các Điều khoản này trong các trường hợp sau.

  1. Khi ứng phó với những thay đổi về luật và quy định
  2. Khi phản hồi những thay đổi trong trang web này hoặc các dịch vụ khác do Công ty cung cấp
  3. Khi các thay đổi đối với thỏa thuận này phù hợp với lợi ích chung của người dùng
  4. Các thay đổi đối với Thỏa thuận này không mâu thuẫn với mục đích của hợp đồng và hợp lý xét về sự cần thiết của thay đổi, tính phù hợp của nội dung sau khi thay đổi, nội dung thay đổi và các trường hợp khác liên quan đến thay đổi .Khi nào
 2. Trong trường hợp Công ty thay đổi Điều khoản theo đoạn trước, Công ty sẽ xác định ngày có hiệu lực và sẽ thông báo cho Công ty về thay đổi Điều khoản, chi tiết của thay đổi và ngày có hiệu lực trên Trang web số muộn hơn một tuần trước ngày có hiệu lực.Chúng tôi sẽ cho người dùng biết bằng phương thức đăng hoặc các phương thức khác mà chúng tôi cho là hợp lý. Nếu người dùng sử dụng trang web này sau khi thay đổi thỏa thuận này, nó được coi là đã đồng ý với nội dung của thỏa thuận này sau khi thay đổi.